English
alt

За нас

„Дивес Естейт“ ООД (Администраторът) е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 200127658, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4018, бул. „Марица“ № 154, ет. 3, офис А9, тел: +359 887 233 939, e-mail: office@divesestate-bg.com.
„Дивес Естейт“ ООД, в качеството си на администратор по смисъла на закона, събира лични данни на физическите лица, които посещават сайта на он-лайн магазина www.divesestate-bg.com и в тази връзка поема ангажимент за осигуряването на поверителност и защита на личните данни, които предоставят клиентите (потребители) чрез он-лайн магазина.
Политиката за поверителност на „Дивес Естейт“ ООД най-общо урежда начина, по който се събират личните данни, как се използват, условията, при които може да се разкриват на други лица и начинa на съхранението им.
Всеки клиент, който използва сайта и предоставяните чрез него услуги, се счита, че е запознат с тази политика и се задължава да я спазва.

Какъв вид лични данни се събират

„Дивес Естейт“ ООД събира само онези лични данни на клиентите, които са подходящи, необходими, свързани с целите, които се обработват. Личната информация, която се събира включва името на клиента, адреса, e-mail адреса и телефонния номер.
Личните данни, които „Дивес Естейт“ ООД събира във връзка с предлаганите от него услуги чрез сайта на он-лайн магазина винаги се обработват единствено и само за конкретната цел, за която са предоставени от клиентите/потребителите, и не се обработват по начин несъвместим с тези цели.
Фирма „Дивес Естейт“ ООД обработвайки предоставените лични данни гарантира подходящо ниво на сигурност и защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу загуба, унищожаване или повреждане, като прилага подходящи технически и организационни мерки за това.

Основание за обработване лични данни

„Дивес Естейт“ ООД обработва личните данни на законно основание, защото същите се предоставят от клиентите във връзка със стоките и услугите, предлагани чрез този сайт, в рамките на възникнал договор за покупко-продажба или когато е необходимо за изпълнение на условията, регулиращи използването на сайта на он-лайн магазина. Основната причина за обработването на личните данни е действия по изпълнението на договор за покупко-продажба, когато клиентите правят покупка, чрез поръчка в сайта на он-лайн магазина.

Цели, за които се обработват личните данни

„Дивес Естейт“ ООД обработва личните данни на своите клиенти:
• за администриране на поръчките на потребителите на он-лайн магазина;
• за последващо развитие, изпълнение и реализиране на договора за покупко-продажба, който се сключва между администратора и клиентите чрез сайта на он-лайн магазина;
• за предоставяне на информация, пряко свързана със стоките, които клиентите заявяват;
• за предоставяне на заявените от потребителите на он-лайн магазина продукти;
• за изпълняване на договорни задължения;
• за изготвяне и изпращане на фактури и стокови разписки по телефон, поща, електронна поща или друг директен начин;
• обработка на данните при възлагане, отчитане, приемане, разплащане;
• всякакво техническо съдействие за поддържане на предоставените услуги;
• да предотвратим незаконосъобразни действия противоречащи на законовите норми;
• изпълнение на всички други останали законодателни изисквания, предотвратяване на корупционни практики и задължения по Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Как се събират личните данни

Клиентите предоставят своите лични данни доброволно, когато използват нашия уебсайт www.divesestate-bg.com. Например, когато се поръчват предлаганите от „Дивес Естейт“ ООД стоки чрез он-лайн магазина и по-конкретно, когато клиентът/потребителят попълва личните си данни във формата за поръчка. Определените полета, които са посочени като задължителни за попълване, са информацията, от която администраторът се нуждае, за сключването на договор за покупко-продажба, за изпълнение на доставката на стоката и реализиране на правата на страните по договора.
С предоставянето на личните си данни потребителят се съгласява да получава по e-mail потвърждение на поръчка и информация за изпращане на поръчка по куриер. Личните данни на потребителя ще се използват единствено за целите на администрацията на конкретната поръчка.

Достъп до предоставените от потребителите лични данни

„Дивес Естейт“ ООД, като администратор на лични данни се задължава да не продава, предоставя, нито да споделя за маркетингови цели предоставените личните данни с трети лица. Достъп до тези данни ще имат само оправомощени лица.
Информация за личните данни на своите клиенти „Дивес Естейт“ ООД предава на трети лица – доставчици на услуги, подизпълнители и други свързани организации само и единствено за целите на извършването на действия по предоставянето на услуги на клиентите/потребителие, за които те са дали своето изрично съгласие. Когато се използват трети лица – доставчици на услуги, се разкрива само личната информация предоставена от клиентите/потребителите, която е необходима за изпълнение на поръчките и доставка на закупените от клиентите стоки.
Личните данни на потребителя не се предоставят на трети лица без предварителното съгласие на потребителя, освен ако това се изисква от нормативен акт или при законно разпореждане на орган на публична власт. Предоставянето на лични данни на държавни институции може да се извърши само в предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани.

Право на достъп, коригиране или заличаване на личните данни

Клиентите/Потребителите имат право по всяко време да поискат:
1. Достъп до личните си данни, събрани в процеса на предоставяне и ползване на услугите, включително: потвърждение дали обработваме предоставените ни лични данни, какви категории са те, целите на това обработване и получателите, на които данните се разкриват.
2. Коригиране на личните данни, които клиентите/потребителите са предоставили, когато те са неточни.
3. Заличаване на личните данни, когато повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин, и няма друго правно основание за обработването освен съгласието, върху което се основава обработването на личните данните, както и когато същите са били обработвани незаконосъобразно. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на личните данни преди неговото оттегляне.

Извършване на гореизброените действия по предоставянето на достъп, коригиране и заличаване на личните данни е възможно единствено, когато потребителят поиска това чрез писмено заявление адресирано до Администратора, което следва да съдържа:
• Име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
• Описание на искането;
• Предпочитана форма за предоставяне на информацията;
• Подпис, дата на подаване на заявлението, адрес за кореспонденция и телефон за връзка;
• Нотариално заверено пълномощно, когато се подава от упълномощено лице.
Заявлението се изпраща на адреса, на който се намира седалището на Администратора с препоръчана поща или куриер.
Администраторът ще уведоми за решението за извършване на поисканото действие или отказа за това до един месец от получаване на заявлението. Уведомлението за това ще бъде изпратено по пощата с обратна разписка или може да се получи лично срещу подпис.

Право на възражение

В предвидените от закона случаи всеки потребител има право да подаде възражение пред Администратора срещу обработването на личните данни отнасящи се до него, при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, личните данни на съответното лице от този момент не могат да бъдат повече обработвани.